СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1.    Какво ни трябва?

Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на нашия интернет сайт: bg.skimprot.com

СКИМПРОТ ООД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни:

 • Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Лична карта, Видеозапис; Снимка от МВР, Актуална снимка – при водене на Регистър за придобита правоспособност на водачи на МПС
 • Име, Презиме, Фамилия, ЕГН – при водене на регистър Информационна система за Управление на Периодични Технически Прегледи
 • Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Лична карта, Видеозапис; Снимка от МВР, Актуална снимка – при водене на Регистър за придобита правоспособност на Водачи на опасни товари
 • Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Лична карта, Видеозапис; Снимка от МВР, Актуална снимка – при водене на Регистър на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници
 • Име, Презиме, Фамилия,  дата на раждане – при водене на Европейски регистър на транспортни предприятия
 • ЕГН; Име, Презиме, Фамилия; Адрес; Банкови сметки – при осчетоводяването на фактури и договори с доставчици и партньори

2.    Защо ни е необходимо?

Личните Ви данни са ни необходими, за да можем да изпълним договорените с Вас задължения, описани по-горе.

3.    Какво правим с Личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват в офисите на СКИМПРОТ ООД, намиращи се на следните адреси:

 • Цариградско шосе 117, 1784 София
 • ул. Абагар 16, 1138 София, България

Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват на същите адреси.

Трети страни, които имат достъп до личните Ви данни, са:

 • ИА Автомобилна Администрация; ДЕМАКС и трети страни (контролни органи) – при водене на Регисър за придобита правоспособност на водачи на МПС
 • ИА Автомобилна Администрация, Местни Данъци и Такси, Министерство на Финансите; ДЕМАКС и трети страни (контролни органи) – при водене на регистър Информационна система за Управление на Периодични Технически Прегледи
 • ИА Автомобилна Администрация; ДЕМАКС и трети страни (контролни органи) – при водене на Регисър за придобита правоспособност на Водачи на опасни товари
 • ИА Автомобилна Администрация; ДЕМАКС и трети страни (контролни органи) – при водене на Регистър на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници
 • ИА Автомобилна Администрация; ДЕМАКС и трети страни (контролни органи) – при водене на Европейски регистър на транспортни предприятия
 • НАП – при осчетоводяването на фактури и договори с доставчици и партньори

4.    Колко дълго ги съхраняваме?

Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме вашите документи за както следва:

 • При водене на Регистър за придобита правоспособност на водачи на МПС – 50 години. За видеозаписите максимумът на съхранение е 2 години
 • При водене на регистър Информационна система за Управление на Периодични Технически Прегледи – 25 години
 • При водене на Регистър за придобита правоспособност на Водачи на опасни товари – 50 години. За видеозаписите максимумът на съхранение е 2 години
 • При водене на Регистър на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници – 50 години. За видеозаписите максимумът на съхранение е 2 години
 • При водене на Европейски регистър на транспортни предприятия – 25 години
 • При осчетоводяването на фактури и договори с доставчици и партньори – 11 години

След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

5.    Какви са правата Ви?

Вие имате право на достъп до личните данни, които СКИМПРОТ ООД държи за Вас, на коригиране на грешки, на искане на заличаване или на възражение срещу обработването на личните Ви данни. Можете да го направите на мейл [email protected] или по пощата на бул. Цариградско шосе 117, 1784 София, СКИМПРОТ ООД, Длъжностно лице по защита на личните данни.

Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица, наличен при поискване на [email protected] или по пощата на бул. Цариградско шосе 117, 1784 София, СКИМПРОТ ООД, Длъжностно лице по защита на личните данни.

В случай, че желаете да оттеглите своето съгласие, Вие можете да направите това само по отношение на личните Ви данни, които не засягат законосъобразността на обработването на данните Ви (чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО).

В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с Длъжностното Лице по Защита на Данните на [email protected] или по пощата на гр. бул. Цариградско шосе 117, 1784 София, СКИМПРОТ ООД, Длъжностно лице по защита на личните данни. Нашето ДЛЗЛД лице ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса.

Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с Комисия за Защита на Личните Данни и да подадете жалба до тях на мейл: [email protected].