Във връзка с изпълнението на дейности по Проект BG16RFOP002-1.005-0166,
„ Разработка на иновативна софтуерна платформа за проследяване на биопродукти ”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Скимпрот ООД обявява поръчка за “ Разработване и тестване на платформа за проследяване”
Допълнителна информация от всички потенциални доставчици може да бъде намерена на страниците на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg), Скимпрот ООД (www.skimprot.com).
• Примерен Договор – 2017-07-27_project_contract
• Декларация от участниците – deklaraciq.doc
• Общи условия – Анекс към Примерен Договор – ENG_dogovor_prilojenie 1 (1)
• Методика за оценка – Metodika (1)
• Изисквания към офертата – Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160
• Образец на оферта – Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160
• Публична покана – Publichna_pokana_PMS 160